Problematyka badawcza

Tematyka badań naukowych KPK mieści się w głównym nurcie prac związanych z tworzeniem przyjaznej przestrzeni publicznej w krajobrazie miast i szeroko rozumianych terenów podmiejskich. Do podstawowych zagadnień prowadzonych w tym zakresie należą prowadzone badania nad: związkami pomiędzy terenami zieleni, a społecznościami osiedlowymi w kontekście oczekiwań i odczuć społeczności lokalnych; diagnozowaniem warstwy kulturowej przestrzeni jako determinanty ochrony terenów biologicznie czynnych w kontekście rozbudowy systemów zieleni w procesie strategii odnowy urbanistycznej; projektowaniem placów zabaw w kontekście rozwoju emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci, a także rewitalizacją podwórek osiedlowych spółdzielni mieszkaniowych Szczecina.
Kolejnym obszarem badań są zagadnienia związane z rewaloryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, a w szczególności: opracowanie metod rewaloryzacji krajobrazu zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego oraz współczesnych potrzeb społeczności lokalnej; sposoby oceny i możliwości odnowy krajobrazu wiejskiego; opracowanie metod rewaloryzacji zabytkowych założeń pałacowo-parkowych; badanie stref sacrum na terenach wiejskich i miejskich w kontekście poszukiwania tożsamości kulturowej ludności lokalnej; ocena wartości kompozycyjno-krajobrazowych terenów nabrzeży Odry i rewitalizacji wnętrz nadrzecznych w oparciu o identyfikację walorów krajobrazowych, kształtowanie krajobrazu miejscowości nadmorskich oraz stopnia przekształceń miejscowości pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego; rozwijanie metod badawczych w zakresie rewitalizacji miejskich, wiejskich i poprzemysłowych terenów zdegradowanych kulturowo i cywilizacyjnie, określenie równowagi miedzy elementami kulturowymi a przyrodniczymi w krajobrazie Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem kreowania stref wypoczynku aktywnego; archiwizacja materiału porównawczego do przeprowadzenia badań w zakresie krajobrazu pobrzeża Bałtyku w technikach rysunkowych i malarskich. Katedra zajmuje się również zagadnieniami związanymi z rozwojem terenów rolnych Pomorza Zachodniego, do których należą: waloryzacja przyrodniczych i ekonomicznych czynników produkcji rolnej w różnych regionach kraju oraz opracowanie metod ich optymalizacji w warunkach zachodzących zmian środowiskowych i społecznych; warunki tworzenia i funkcjonowania gospodarstw rolnych, powstałych na bazie mienia Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa oraz struktur przestrzenno-obszarowych.