Katedra Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa powstała 1 października 2000 roku Za­kładu Projektowania Krajobrazu. Posiadała dwa Zakłady naukowo-dydaktyczne i Pracownię Projektową. Kierowanie Katedrą Senat Akademii Rolniczej powierzył prof. dr hab. inż. arch. Adamowi Marii Szymskiemu z inicjatywy którego utworzono kierunek architektura krajobrazu. Fakt ten był uwieńczeniem wieloletnich starań niewielkiego grona osób szczególnie zaangażowanych w stworzenie możliwości kształcenia młodzieży w tej dziedzinie oraz przekazywanie wiedzy na poziomie akademickim. Do grona tych osób należeli:  prof. Andrzej Nowak – ówczesny Rektor Akademii Rolniczej, jak i przede wszystkim duet dziekański: prof. Stanisław Dzienia i prof. Maria Krystyna Ostrowska. Wieloletni kierownik Katedry Projektowania Krajobrazu prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski wspomina - „Bez ich osobistego wsparcia oraz zaangażowania być może nie starczyłoby sił i woli przetrwania w czasie, gdy wszystko trzeba było zacząć od podstaw: bez żadnego oprzyrządowania dydaktycznego, bez niezbędnej literatury i wyposażenia sal dydaktycznych adaptowanych ad hoc dla potrzeb pracowni rysunkowych czy laboratoriów CAD”.

Od początku istnienia Katedrą Projektowania Krajobrazu kierował prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski, specjalizujący się w sze­roko rozumianej problematyce teorii projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu krajobrazowo-przestrzennego.

W skład etatowych pracowników Katedry wchodzili zatrudnieni na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych:
od 2002 roku - dr hab. art. plastyk Hubert Romanowski,
od 2003 roku - dr arch. Halyna Petryschyn, prof. PL
od 2003 roku - dr arch. Yuriy Kryvoruchko
od 2003 roku – dr arch. Jadwiga Widomska-Piesik

Etatową kadrę na godzinach zleconych uzupełniali: mgr arch. Robert Dawidowski oraz mgr arch Wojciech Pawłowski - prowadzący zajęcia z komputerowego wspomagania procesu projektowania, a także dr arch. Wojciech Bal i dr arch. Olga Sietnicka. Okazjonalnie zajęcia prowadzone przez Katedrę wspomagała ponadto prof. Anna Mitkowska z Politechniki Krakowskiej oraz prof. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej.

Kiedy w 2005 roku odbyły się pierwsze obrony prac dyplomowych kierunek architektura krajobrazu stał się reprezentatywnym na krajowym rynku naukowym. Z tych czasów nie sposób nie wspomnieć, wspierających organizacyjnie i zwykłą ludzką życzliwością całą plejadę znakomitych i zasłużonych dla Katedry osób, w tym szczególnie: nieodżałowanej pamięci prof. Ludmiłę Startek, prof. Adama Koćmita, kierownika Fundacji AR (wówczas jeszcze doktora) prof. zw dr hab. inż. Tomasza Dobka, współpracowników Katedry dr inż. Andrzeja Rzeszotarskiego, dr inż. arch. Elżbietę Czekiel-Świtalską i dr inż arch. Tomasza Cykalewicza.

Kolejnym etapem w historii istnienia Katedry Projektowania Krajobrazu stała się „przeprowadzka” Katedry z budynku dawnej AR przy ul. Janosika 8 do obiektu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mieszczącego się przy ul. Słowackiego 17. Dokonana niejako pod przymusem stała się w istocie realną szansą na uzyskanie niezbędnych środków finansowych na stworzenie godziwych - dla dalszej egzystencji Katedry - warunków lokalowych i uzyskania niezbędnego wyposażenia w komputery i sprzęt fotograficzny. Dawny magazyn odczynników chemicznych i farb w przyziemiu budynku udało się przekształcić w eleganckie pomieszczenia z pokojami dla pracowników oraz z sekretariatem o pokaźnym metrażu,  wykorzystywanym również jako sala dydaktyczna do prowadzenia seminariów dyplomowych.

20 grudnia 2005 pod opieką naukową Profesora A. Szymskiego, dbającego w sposób szczególny o rozwój młodej kadry naukowej - pierwsza doktorantka Katedry Projektowania Krajobrazu (obecnie Kierownik Katedry – Magdalena Rzeszotarska – Pałka) uzyskuje z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W dniu 1 października 2009 roku w ramach reorganizacji struktury Wydziału obowiązki kierownika Katedry zaczyna pełnić dr Hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw.  ZUT.

Od 1 września 2010 do dnia obecnego kierownikiem Katedry Projektowania Krajobrazu jest dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka.