dr inż. arch Aleksandra Pilarczyk

numer pokoju: 21/5
numer telefonu: 91 4496211
e-mail: dr inż. arch Aleksandra Pilarczyk


W 2006 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Akademii Rolniczej w Szczecinie.
W latach 2006-2011 doktoranta w Katedrze Projektowania Krajobrazu  na WKŚiR w ZUT w Szczecinie. Promotorem pracy doktorskiej  pt. „Cmentarze i tereny pocmentarne w krajobrazie Szczecina jako potencjał kulturowo-przyrodniczy miasta” został prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski.
W 2012 uzyskała z wyróżnieniem stopnień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalizacji architektura krajobrazu Wydziału Architektury w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Od 2011 r. asystent, a od 2013 adiunkt zatrudniony w Katedrze Projektowania Krajobrazu na WKŚiR w ZUT w Szczecinie.
Członek Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Zainteresowania zawodowe: potencjał kulturowy i przyrodniczy historycznych oraz współczesnych publicznych założeń ogrodowych i parkowych; przemiany krajobrazu kulturowego; ochrona, konserwacja i rewaloryzacja historycznych cmentarzy i terenów pocmentarnych;
Zainteresowania pozazawodowe: podróże, fotografia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

·         Historia sztuki ogrodowej na kierunku Architektura krajobrazu S1, II, sem. 3

20 godzin zajęć audytoryjnych, 40 godzin wykładów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami kształtowania założeń ogrodowych zakładanych w Europie począwszy od starożytności do I poł. XX w., a także ze specyfiką ogrodów Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Zaznajomienie studenta z terminologią właściwą dla przedmiotu. Student uzyska umiejętności rozpoznawania założeń ogrodowych różnych epok i stylów poprzez analizę ich kompozycji oraz charakteru elementów architektonicznych i przyrodniczych oraz profesjonalnego opisywania założeń ogrodowych.

W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekt koncepcyjny założenia ogrodowego, którego kompozycja jest zgodna z założeniami projektowymi stosowanymi w sztuce ogrodowej w danym okresie historycznymi i danym stylu.

Przedmiot kończy się egzaminem.



·         Współczesne ogrody na kierunku Architektura krajobrazu S1, II, sem. 3

15 godzin wykładów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi ideami, trendami projektowymi, koncepcjami i rozmaitymi nowoczesnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi stosowanymi we współczesnym projektowaniu terenów zieleni. Zapoznanie studenta z najnowszymi, ważniejszymi światowymi realizacjami i projektami obiektów zieleni, założonymi w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz przybliżenie twórczości wybranych wybitnych współczesnych architektów krajobrazu. Wykłady przygotowywane są w oparciu o wybrane przykłady europejskich i światowych projektów i realizacji.

W ramach zaliczenia studenci przygotowują zgodnie z wytycznymi prezentację na zadany temat.


·         Mała architektura na kierunku Architektura krajobrazu S1, III, sem. 6

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studenta z rolą i znaczeniem obiektów małej architektury w kształtowaniu przestrzeni prywatnych (ogrody, tarasy) i publicznych (tereny zieleni, rynki, place, promenady, ulice itp.). Poznanie różnorodności form i rozwiązań technicznych. Wykształcenie umiejętności właściwego doboru elementów małej architektury jako wyposażenia wnętrza architektoniczno-krajobrazowego, z uwzględnieniem jego rodzaju, funkcji, przeznaczenia, kompozycji i historii, oraz właściwej kompozycji tych elementów w przestrzeni. Rozwijanie umiejętności samodzielnego, twórczego projektowania elementów małej architektury, wykonywania rysunków technicznych i tworzenia wizualizacji tych elementów.
W ramach ćwiczeń studenci m.in. przygotowują zgodnie z wytycznymi projekt zestawu elementów małej architektury dopasowanych do charaktery danego wnętrza architektoniczno-krajobrazowego. Opracowanie zawiera rysunki techniczne, opisy oraz wizualizacje.
Przedmiot kończy się egzaminem.

 ·         Historia urbanistyki na kierunku Gospodarka przestrzenna S1, I, sem. 1

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych. Rozwinięcie umiejętności wykonywania szkiców graficznych przedstawiających plany i widoki ważniejszych struktur i założeń urbanistycznych oraz odczytywania graficznego zapisu przestrzeni miejskiej.
Studenci przygotowują zestaw szkiców prezentujących wybrane plany miast i zespołów urbanistycznych.
Przedmiot kończy się egzaminem.