dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska 

numer pokoju: 21/4
numer telefonu: 91 4496211
e-mail: dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska


           W latach 1996-2001 studiowała na kierunku architektura i urbanistyka Politechniki Szczecińskiej. W 2006 roku obroniła pracę doktorską "Kształtowanie terenów rekreacji codziennej w kontekście potrzeb człowieka (na przykładzie Szczecina)" na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. A w 2012 roku ukończyła Międzynarodowe Studium Podyplomowe Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej
            Pracowała na stanowisku projektant wnętrza oraz asystenta architekta w szczecińskich biurach projektowych. Od 2007 roku pozostaje zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Krajobrazu ZUT.
            Jej zainteresowania badawcze leżą na pograniczu architektury krajobrazu i psychologii środowiskowej i dotyczą w szczególności projektowania przestrzeni dla dzieci. Do jej ważniejszych prac naukowych ostanich lat należą badania dotyczące aranżacji przestrzeni placów zabaw w Kalifornii prowadzone w latach 2009-20011 jako visiting researcher na University of California w Davis, a także badania w ramach  Międzynarodowego projektu badawczego własnego MNiSW pt.: Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta. W 2014 r. uzyskała indywidualną Nagrodę Rektora ZUT za osiągnięcia naukowe.
            Od 2006 roku pełni funkcje koordynatora Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu oraz  przewodniczącej Rady Programowej Kierunku Architektura Krajobrazu oraz sekretarza Komisji ds. Dydaktyki i Komisji do opracowania "Strategii Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na lata 2011-2020". Jest członkiem International Play Association (IPA) oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Współpracuje z radami osiedli oraz Szkołą Podstawową na Głębokiem w Szczecinie.

Przedmioty nauczania

Wstęp do projektowania krajobrazu
Wykłady i ćwiczenia projektowe dotyczące podstaw projektowania wnętrz ogrodowych, ich zasad kompozycji oraz sporządzania projektu koncepcyjnego i technicznego pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz przygotowują do bardziej złożonych zadań projektowwych.

Konspekt do pobrania

Wstęp do planowania przestrzennego
Wykłady i ćwiczenia projektowe prowadzące do zapoznania się z zasadami i metodami projektowania i planowania przestrzennego, w tym obowiązującymi aktami prawnymi oraz nabycia podstawowych umiejętności w zakresie projektowania prostych struktur urbanistycznych.

Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni
Wykłady oparte na związkach architektury z psychologią i ukierunkowane na zrozumienie istoty projektowania humanistycznego: zależności pomiędzy cechami przestrzeni a zachowaniem człowieka i możliwości wykorzystania oddziaływania przestrzenią na jednostkę i grupy społeczne.

Konspekt do pobrania

Projektowanie placów zabaw (fakultet)
Wykłady pozwalające dotrzeć do istoty projektowania dla dzieci poprzez zrozumienie czym jest naprawdę zabawa, jakie są potrzeby dzieci i jaka przestrzeń jest dla nich atrakcyjna do zabawy oraz otworzenie się na alternatywne dla tradycyjnego placu zabaw rozwiązania projektowe, które wykreują prawdziwe playscapes.

Kształtowanie przestrzeni rekreacji (fakultet)
Wykłady dotyczące kształtowania przestrzeni rekreacji w świetle teorii rekreacji, pozwalające na nabycie umiejętności krytycznej oceny rozwiązań projektowych w kontekście potrzeb rekreacyjnych użytkowników oraz zapoznanie się z zagadnieniem wpływu funkcji rekreacji na strukturę przestrzenną miasta.

Publikacje

1.      Czałczyńska-Podolska M., 2014. The impact of playground spatial features on children's play and activity forms: An evoluation of contemporary playgrounds' play and social value. Journal of Environmental Psychology, Volume 38, str., 132-142.
2.      Czałczyńska-Podolska M., Rzeszotarska-Pałka M., 2014. Forms of social gardening and hortitherapy as elements creating community in space. Future of the cities - cities of the future. vol. 2. Monograph. Politechnika Krakowska, Kraków, 65-82.
3.      Czałczyńska-Podolska M., 2014. Utilization and preservation of historic gardens and development of garden tourism. Użytkowanie i ochrona zabytkowych założeń ogrodowych a rozwój turystyki ogrodowej. Technical Transacions/Czasopismo Techniczne, Issue 5-A (10), Part 1, Wyd. PK, Kraków, str. 131-138.
4.      Czałczyńska-Podolska M, Sochacka-Sutkowska E., Pilarczyk A. 2012. Wystawa fotograficzna "Nabrzeża Miasta" w dniach 3-10 października 2012 r.
5.      Petryshyn H., Czałczyńska-Podolska M., Sochacka-Sutkowska E., Pilarczyk A., 2012. Budowa tożsamości Szczecina, Wyd. Hogben, Szczecin (Monografia naukowa).
6.      Czałczyńska-Podolska M., 2012. Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych, Czasopismo Techniczne 8-A/2012 zeszyt 30, Wyd PK, Kraków, str. 263-270.
7.      Czałczyńska-Podolska M., 2012. Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych: w poszukiwaniu alternatyw dla koncepcji post-and-platform i klasycznych ogrodów dziecięcych, Czasopismo Techniczne 6-A/2012, zeszyt 19, Wyd. PK Kraków,  str. 263-270.
8.      Czałczyńska-Podolska M., 2012. Czynniki efektywnego planowania i kształtowania terenów rekreacji w mieście. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, VIII/1, str. 35-45.
9.      Czałczyńska-Podolska M., 2012. Różne oblicza placu zabaw, Magazyn Zdolności, nr 1, str. 76-88.
10.  Czałczyńska-Podolska M., 2012. Identyfikacja krajobrazu jako podstawa dla planu udostępnienia nabrzeży na przykładzie Oakland Waterfront w Kalifornii, Tożsamość krajobrazu miasta, Wyd. ZUT Szczecin 2012, str.195-200.
11.  Czałczyńska-Podolska, M., 2010. Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat. Przestrzeń i Forma, nr 13, Wyd. ZUT, str. 73-88.
12.  Czałczyńska-Podolska, M. 2010. Plac zabaw jako przestrzeń prowokująca różnorodne formy zabaw. Architektura Krajobrazu, nr 4. str. 46-53.
13.  Czałczyńska-Podolska, M., Sochacka-Sutkowska, E. 2009. Assessment of the potential created by the River landscape for the forming of identity of a port city (based on the example of city of Szczecin) Water in the Townscape, vol. 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, str. 61-72.
14.  Czałczyńska-Podolska, M., 2009. Sochacka-Sutkowska, E. Wartości kompozycyjno-krajobrazowe nabrzeży Odry w Szczecinie a stopień ich wykorzystania dla budowy tożsamości miasta.  Architektura Krajobrazu.
15.  Czałczyńska-Podolska, M., 2008. Realisation of recreation-related needs in a housing estate — assessment of conditions and possibilities of their improvement. Housing and environmental conditions in post-commuist countries (Monography). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, str. 82-93.
16.  Czałczyńska-Podolska, M., 2008. Rekreacja na osiedlach. Zieleń Miejska, nr 3, str. 42-43.
17.  Czałczyńska-Podolska, M., 2007. Ogrody zabaw i rekreacji jako miejsca realizacji potrzeb rekreacyjnych różnych grup wiekowych. Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku. Wyd. PWSZ, Sulechów, str. 83 – 92.
18.  Czałczyńska-Podolska, M., 2007. Ocena miejsca zamieszkania w aspekcie realizacji potrzeb rekreacyjnych mieszkańców. W Sztuka Ochrony i kształtowania środowiska. Twórczość – Nauka – Dydaktyka. Zeszyt nr 10. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, str. 123–125.
19.  Czałczyńska-Podolska, M., 2006. W poszukiwaniu tożsamości krajobrazu osiedlowego. Odnowa krajobrazu miejskiego. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, str. 233-242.
20.  Czałczyńska-Podolska, M., Praca doktorska "Kształtowanie terenów rekreacji codziennej w kontekście potzreb rekreacyjnych człowieka (na przykładzie Szczecina)". Politechnika Wrocławska.
21.  Czałczyńska-Podolska, M., 2005. Spełnienie potrzeb jako stan równowagi – psychologiczny aspekt teorii zrównoważonego rozwoju w oparciu o badania dotyczące terenów rekreacyjnych Szczecina. Studia i materiały Wydziału Architektury PW. Oblicza równowagi. Architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 142-148.
22.  Czałczyńska-Podolska, M., 2005. Kształtowanie nowej jakości środowiska rekreacji w osiedlu mieszkaniowym w oparciu o przykład odnowy miasta przemysłowego Cottbus. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły – Programy – Projekty. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, str. 345– 354.
23.  Czałczyńska-Podolska, M., Sutkowska, E., 2005. Kształtowanie krajobrazu miejskiego — propozycje projektowe zagospodarowania śródmiejskich przestrzeni otwartych. W: Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu — Tom XV. Wyd. Polska Asocjacja Krajobrazu, Słupsk, str. 325-336.
24.  Czałczyńska, M., Sutkowska, E., 2004. Aktywizacja przestrzeni kulturowych gminy na przykładzie gminy Recz Pomorski. Ocena stopnia realności, szans i możliwości. Próba wypracowania modelu postępowania. Krajobraz i ogród wiejski. VI Forum Architektury Krajobrazu t.2. KUL, Lublin, str. 55-61.
25.  Czałczyńska, M., Szymski, A. M. 2004. Zagospodarowanie i kształtowanie ogrodów działkowych w strukturze miasta dla potrzeb wypoczynku codziennego — nowe możliwości w postrzeganiu, funkcjonowaniu i kształtowaniu ogródków działkowych jako terenów publicznych. Współczesne problemy ochrony krajobrazu. Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, 231-237.
26.  Czałczyńska, M., 2004. Programowanie terenów osiedlowych, podwórek i wnętrz międzyblokowych na potrzeby rekreacji codziennej w mieście. Podział przestrzeni rekreacyjnych w zależności od potrzeb użytkowników. Materiały II Sympozjum Architektura i technika a zdrowie.  Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, str. 43-44.
27.  Czałczyńska, M., Sutkowska, E., 2004. Wystawa fotograficzna Ogrody Lwowa. Galeria Na Piętrze, Szczecin.